ما معتقدیم : هر جا که محصولی برای مشتری هست، یک جریان ارزش نیز در کنار آن وجود دارد. اولین مشتریان ما کارکنان می باشند. لذا بر این اساس عوامل زیر را ارائه می کنیم:
عدالت محوری در حوزه نظام جبران خدمت
ایجاد روش مدیریت زمان در سطوح مختلف سازمان
راه اندازی بخش باشگاه مشتری و CRM چه در صحنه داخلی(کارکنان) و خارج سازمان(مشتری)

shower.jpg